އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2020/12)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5) އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 8 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

 ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އަރޫޝާ އިބްރާހީމް، ބުރެވިމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ބުރެވިމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ

   

ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ޒަހީނާ، ބަހާރުވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދެކުނުގެ / ގއ. ނިލަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އަޙްމަދު ޟުޙާ މުޙައްމަދު ޢަލީ، ނަޞްރުވިލާ / ކ. ތުލުސްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނަޞްރުވިލާ / ކ. ތުލުސްދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޙުސްނީ އިބްރާހީމް، ފެހިގެ / އދ. ދަނގެތި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފެހިގެ / އދ. ދަނގެތި

އަމިއްލަގޮތުން

 މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު ޝުޢާއު، މއ. ނެވަރކޯން / މާލެ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ނެވަރކޯން / މާލެ

އަމިއްލަގޮތުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ސަނިއްޔާ ޔޫސުފް، ވަފާ، ށ. މަރޮށި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހުރަފަ، މާލެ

   

ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ރީޝާން، ރިވެލި، ރ. އިންނަމާދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

   

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރަޝީދާ އިސްމާޢީލް، ނެސްޓް، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

   
15 ޖުލައި 2020
ހޯދާ