މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ ދަޢުވަތު

އިޢުލާން

 

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

    އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 2020  ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 8:45  ގައި އަލިފުށީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މި ބައްދަލުވުމަށް ދެޖިންސުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.  

24 ޛުލްޤައިދާ  1441

15 ޖުލައި    2020

15 ޖުލައި 2020
ހޯދާ