ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ވެލުއޭޝަނެއް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ' ޕްރީ ބިޑް' އަދި 'ބިޑް ސަބްމިޝަން' ބޭއްވުން

އިޢުލާން

 

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2020/016

 

 

އިޢުލާން ނަމްބަރ GMIZL/IUL/PROC/2020/011 އާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ކ. ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ވެލުއޭޝަނެއް ހެދުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ ދަށުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ' ޕްރީ ބިޑް' އަދި 'ބިޑް ސަބްމިޝަން' ތިރީގައި ވާގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ

ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް ހެޑް އޮފީސް

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

ހޯމަ

20 ޖުލައި 2020

10:30 ގައި

ބިޑް ހުށައެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން

ބުރާސްފަތި

23 ޖުލައި 2020

10:30 ގައި

 

 

 

 

 

 

23 ޛުލްޤަޢިދާ 1441

15 ޖުލައި 2020

 

 

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                          Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                  Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514               Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

15 ޖުލައި 2020
ހޯދާ