އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
123-A/IUL/2020/23 ގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލު ގެނައުން

ނަންބަރު:123-A/IUL/2020/25

އިޢުލާން

މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުގެނައުން

                         ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 123-A/IUL/2020/23 (09 ޖުލައި 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އިސްލާޙު ކޮށްފައިވާތީ އެކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މިބިޑާއި ގުޅޭ އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު މި އިޢުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

23 ޛުލްޤަޢިދާ  1441

14 ޖުލައި    2020

14 ޖުލައި 2020
ހޯދާ