މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދާރުލް އިމާނުގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ފަތުވާއާބެހޭ މަޖިލިސް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ދާރުލް އީމާނުގައި އޮފީސް ސެޓަޕް ހެދުމާއި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އިޢުލާން

ދާރުލް އިމާނުގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ފަތުވާއާބެހޭ މަޖިލިސް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ދާރުލް އީމާނުގައި އޮފީސް ސެޓަޕް ހެދުމާއި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ދާރުލް އިމާނުގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ފަތުވާއާބެހޭ މަޖިލިސް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ދާރުލް އީމާނުގައި އޮފީސް ސެޓަޕް ހެދުމާއި، އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL) 142-A1/142/2020/53(13 ޖުލައި 2020 ) ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އަދި ބިޑް ބަލައިގަން ވަގުތުގައި ފުށުއެރުމެއްވާތީ އެކަން ތިރީގައިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެއިޢުލާންއާގުޅިގެން ރަޖިސްޓްކުރައްވާފަރާތްތަކުން 2 ވަނަ ފަހަރަށް ރަޖިސްޓަރކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 13 ޖުލައި 2020 އިން 16 ޖުލައި 2020 ގެ 09:30 އާ ހަމައަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ފޮނުވާ މެއިލްގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:

-          އިޢުލާން ނަންބަރު

-          ކުންފުނީގެ ނަން

-          ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު

-          އީމެއިލް އެޑްރެސް

-          މެއިލް ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ނަން

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ލިބިގަތުމަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 16 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގ ރޫމް 01 ގައެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުން އޮންނާނީ 21 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ނިޔަލަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ގަޑީގެފަހުން ފޮނުވާ އެއްވެސް އަންދާސީ ހިސާބެއް ބަލައި ނުގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ([email protected]) އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ 3020261، 3030286، 3020212 ނަންބަރާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

14 ޖުލައި 2020

14 ޖުލައި 2020
ހޯދާ