ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން، ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގާ ވަގުތީ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް، 3 (ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

                                                                        ނަންބަރު: (IUL)434-PRC/434/2020/55

 

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

        މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން، ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގާ ވަގުތީ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް، 3 (ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

20 ޖުލައި 2020

ހޯމަ

11:00

މާލެ- މިއެޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގެ)

          މި އިއުލާނުގައި މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

     

 

 

14 ޖުލައި 2020
ހޯދާ