ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގާ ވަގުތީ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު 3 (ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                                                         ނަންބަރު:(IUL)434-PRC/434/2020/56

 

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

        މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގާ ވަގުތީ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު 3 (ތިނެއް) މަސް ދުވަހަށް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

20 ޖުލައި 2020

ހޯމަ

11:30

މާލެ- މިއެޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގެ)

          މި އިއުލާނުގައި މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

     

14 ޖުލައި 2020

 

 

 

 

 

 

 

    މުޙައްމަދު ފަޟީލް

                                                   ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

 

 

14 ޖުލައި 2020
ހޯދާ