ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައިހުރި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާތަކެތި ނީލަންކިޔުން

ނ.ލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން:                 

   ދައުލަތުގެ މުދާ އެއްއޮފީހުން އަނެއްއޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި،ބާވެހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެންނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔުމާއި،ނައްތާލުމާއި ގުޅޭ އުސޫލުގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް މިތަކެތި ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުއެއްވެސް  އިދާރާއަކަށް  މިތަކެތީގެތެރެއިން  އެއްޗެއް  ބޭނުންކުރެވޭ  ހާލަތުގައި ނެތުމާއެކު

ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައިހުރި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން ކިޔުން 19 ޖުލައި 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.30 ގައި ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.

           ވީމާ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚަށް އެމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ނަމްބަރ 6560599 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.      

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މިހާރުގެ ކޮންޑިޝަން/ހާލަތު

ނީލަންފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއަގު

ތަކެތީގެ ބާވަތް

އަދަދު

ބާވެފައި

20.00

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި

4

އިންޑޯ އަނދާފައި

15.00

އެއަރކޯން 900 ބީޓީޔޫ

1

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

15.00

އޭސީ އައުޓްޑޯ

1

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

30.00

ކޮމްޕިއުޓަރ މުނީޓަރ

5

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

25.00

ކޮމްޕިއުޓަރ ކީބޯޑް

3

ބާވެފައި

10.00

ވީލްޗެއަރ

1

ހަލާކުވެފައި

10.00

ޕްރިންޓަރ އެޗްޕީ

1

ހަލާކުވެފައި

15.00

ޕްރިންޓަރ (ބްރަދަރ)

3

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

10.00

ސީޕީޔޫ (ލެނޯވާ)

1

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

10.00

ސީޕީޔޫ (އެންއީސީ)

1

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

10.00

ސީޕީޔޫ (އޭސީއީއާރް)

2

ހަލާކުވެފައި

25.00

ފެކްސްމެޝިން

1

ހަލާކުވެފައި

30.00

ސްކޭން މެޝިން

2

ހަލާކުވެފައި

5.00

ޑީވީޑީ ޕްލެއަރ

1

ހަލާކުވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ

5.00

ފްލެޝްޓޭންކް

1

ހަލާކުވެފައި

15.00

ފޮށިގަނޑު ޓީވީ

1

ހަލާކުވެފައި

5.00

އިސްތިރި

1

ހަލާކުވެފައި

10.00

ވޯލް ގްލޯބް

3

ހަލާކުވެފައި

15.00

ފެންހޫނުކުރާ ޖަގު

4

ހަލާކުވެފައި

30.00

ދޮންނަ މެޝިން

1

ހަލާކުވެފައި

10.00

ފާޚާނާ ތަށި

2

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

40.00

ބޮޑުދޮރު (ދޮރުފަތާއެކު)

2

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި

20.00

ކުޑަދޮރު

1

14 ޖުލައި 2020
ހޯދާ