މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް

މަޤާމް :ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

      މިމިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވަޒީފާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކު ބޭންނުވެއެވެ.

މަޤާމު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް

1

ވީމާ، އިސްވެދެންނެވުނު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖުލައި 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރު، އަދި މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް، އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

23 ޛުލްގައިދާ 1441

14 ޖުލައި 2020

14 ޖުލައި 2020
ހޯދާ