އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާށި ނީލަން ކިޔުން:

                                                        ނަންބަރު:A/IUL/344/2020/15

 

އިޢުލާން

ކާށި ނީލަން ކިޔުން

13 ޖޫން 2020 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި، 27 ޖޫން 2020 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި 11 ޖުލައި 2020 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކާށި ވާ ދޫކުރުމުން، މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކާށި ނީލަންކިޔުން 22 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ދުރުވަންވާނީ މާސްކު އަޅުއްވައިގެން ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

 

                                     21 ޛުލްޤަޢިދާ 1441

12 ޖުލައި 2020
ހޯދާ