މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުމަތިން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ރަން ފަށުފުލަކާއި ބެހޭ؛

        މަގުމަތިން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ވެރިފަރާތެއް ނޭންގޭ ރަން ފަށުފުލެއް މިކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެބައޮތެވެ. މިފަށުފޫ ހޮވާފައިވަނީ 24.06 ނަންބަރު ގޭގެ ދޮރުމަތިންނެވެ. ޢާއްމު ފަރާތަކުން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ މިފަށުފުލުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އޭގެ ސިފަތައް ޙިއްޞާ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި، 07 ދުވަހުގެ ތަރޭގައި މިފަށުފޫ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެއާއިމެދު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ޖުލައި 2020
ހޯދާ