މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ކަމަށްވާ އެޗްސީއެފްސީ އަދި އެޗްއެފްސީ އެކުލެވޭ ރެފްރިޖިރެންޓްސް އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގގެ ބާވަތްތައް އޯޒޯން ފަޝަލައާ ރަށްޓެހި R-290/R-600a އަށް ބަދަލުކުރުމަށް 16 ފެބްރުއަރީ 2020ގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ބެހޭ

 އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

18 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ކަމަށްވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އަދި އެޗް.އެފް.ސީ އެކުލެވޭ ރެފްރިޖިރެންޓްސް R290/R-600a އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނު ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ (IUL)438-ENV/438/2020/47 ނަންބަރު އިއުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ބީލަމުގެ ޓާމްސް އޮފް ރިފެރެންސްއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުމާ ގުޅިގެން އެ އިއުލާނާއި،އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރަމެވެ.

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392 ، ދިވެހިރާއްޖެ

މާފަންނު، ހަނދުވަރީ ހިނގުން

09 ޖުލައި 2020
ހޯދާ