އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ކެންޑިޑޭޓަކު ނިޔާވުން

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2020/11)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ކެންޑިޑޭޓަކު ނިޔާވުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓް 2020 މެއި 01 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާތީ، ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން މި ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން މިހާރުވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ.

 ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޙުސްނުބާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ފިޔާތޮށިގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފިޔާތޮށިގެ / ހދ. ހަނިމާދޫ

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

 

08 ޖުލައި 2020
ހޯދާ