ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

146-A1/2020/86:ނަންބަރު

އިއުލާން

މިކޯޓުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

146-A1/2019/186

14.10.2019

ކޯޓު އޮފިސަރ

146-A1/2019/200

24.10.2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

146-A1/2019/245

23.12.2019

ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ

146-A1/2020/02

06.01.2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

146-A1/2020/16

22.01.2020

ޗައިލްޑް ކެއަރޓޭކަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

146-A1/2020/17

22.01.2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

146-A1/2020/14

22.01.2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

146-A1/2020/28

30.01.2020

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

146-A1/2020/30

02.02.2020

ކޯޓު އޮފިސަރ

146-A1/2020/59

03.03.2020

 

08 ޖުލައި 2020
ހޯދާ