މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިގުޅޭ

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކ.ގާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                             ނަމްބަރ:IUL)331/331/2020/32)

 

 

                  އިޢުލާން

 

ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިގުޅޭ 

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • "ހަނީ" ކިޔާ ގޯތީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް
  • "މަލްހާރު" ކިޔާ ގޯތީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ދިއްގާ ގަސް
  • "މަލްހާރު" ކިޔާ ގޯތީގެ އިރު ދެކުނު ކަނާވީ ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް
  • "ސްލީޓް" ކިޔާ ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް
  • "ހިޔާ" ކިޔާ ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް
  • "ދޫރިއަން" ކިޔާ ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް
  • "ރޯޝަނީ" ކިޔާ ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް
  • "ފުނަމާ" ކިޔާ ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް
  • ބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރު ދެކުނު ކަންމައްޗާއި ދިމާލުގައި ފެހިކުލައިގެ ދަވާދުން ބަންދުއަޅާފައިވާ 1 ރުއް

           މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ، 16 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

08 ޖުލައި 2020
ހޯދާ