މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސައިޓުގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ޖެނެރޭޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް، ބެޓެރީ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސައިޓުގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ޖެނެރޭޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް، ބެޓެރީ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ފެން ބިލްޑިންގް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހާޟިރުވެލެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް، 3323209 / 7960022 ނަންބަރުން، ސޭލްސް ހޮޓްލައިން އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

08 ޖުލައި 2020
ހޯދާ