މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކ.ގާފަރު ދިވެހިރާއްޖެ                                                                                                                        ނަމްބަރ:IUL)331/331/2020/30)

 

އިޢުލާން

 

ނީލަންކިޔުމާއި ބެހޭ     

                  މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 17 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ގާފަރު "ބުރުލުހަކަތަ" ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތީގެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 17 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 14:00 އަށް "ބުރުލުހަކަތަ" ޢިމާރާތުގެ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. ނީލަން ކިޔާތަކެތީގެ ލިސްޓާއި، ނީލަންފެށޭ އަގުތަށް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

 

#

ތަފްޞީލް

ނީލަން ފެށޭ އަގު(ރުފިޔާ)

1

ލައިޓް ސްޓޭންޑް (މިސްކިތު ލައިޓް ތަށް ކުރިން ހަރު ކޮށްފައި ހުރި)

25.00

2

ލައިޓް (ހަލާކުވެގެން މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ)

1.00

3

ލައިޓް ގްލޯބް (ހަލާކުވެފައި)

5.00

4

ފެކްސް މެޝިން  ޕްރިންޓަރ (ހަލާކުވެފައި)

30.00

5

އޭ.ސީ. (ހަލާކުވެފައި)

25.00

6

ބަރޯ ފުރޮޅު (ހަލާކުވެފައި)

1.00

7

އެމްޕްލިފައަރ (ހަލާކުވެފައި)

2.00

8

ވަގުތު ބޯޑް (ހަލާކުވެފައި)

1.00

9

ފާރުގަ ބަހައްޓާ ގަޑި (ހަލާކުވެފައި)

1.00

10

އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރ (1)

5.00

11

ޙަޟާރަތު މިސްކިތުންނެގި ޕޭމަންޓް ގާތައް

300.00

12

1 ކޭސް  ލެޑް ލައިޓް (ހޮޅިބުރި)

5.00

13

1 ކޭސް  ލެޑް ލައިޓް (ހޮޅިބުރި)

5.00

14

1 ކޭސް  ލެޑް ލައިޓް (ހޮޅިބުރި)

5.00

15

1 ކޭސް  ލެޑް ލައިޓް (ހޮޅިބުރި)

5.00

16

08 ހޮޅިބުރި 2 ފޫޓްގެ

5.00

17

މަގުމަތީ ބައްތީގެ 2 ތަންމަތި (ހޮޅިބުރިއާއިއެކު)

20.00

18

6 ލެޑް ހޮޅިބުރި ތަންމައްޗާއިއެކު ( 4 ފޫޓްގެ)

20.00

19

6 ލެޑް ހޮޅިބުރި ތަންމައްޗާއިއެކު ( 4 ފޫޓްގެ)

20.00

20

6 ލެޑް ހޮޅިބުރި ތަންމައްޗާއިއެކު ( 4 ފޫޓްގެ)

20.00

21

ލަކުޑި ތަކެއް (ލުކުޑި ފަތިބުރި އާއި ފިލާބުރިފަދަ ތަކެތި)

25.00

22

ދަގަނޑު ޓިނު

50.00

23

ދަގަނޑު ޓިނު

50.00

24

ދަގަނޑު ޓިނު

50.00

25

ޕީ.ވީ.ސީ. ހޮޅިތަކެއް

5.00

26

ދަގަނދު ހޮޅި ތަކެއް

5.00

27

ފެން ޕަމްޕް (ހަލާކުވެފައި)

50.00

28

ފެން ޕްލާންޓް މޯޓަރު (1)

500.00

29

ފެން ޕްލާންޓް މޯޓަރު (1)

1,200.00

30

70 ފޫޓްގެ ކޮންޓެއިނަރ (1)

2,500.00

07 ޖުލައި 2020
ހޯދާ