މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމޯޝަން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

                  ށ. މިލަންދޫ "އެމޯޝަން" ގޯތީގެ ނަންބަރު: 284/RL-656/2011/36 ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 15 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  16 ޛުލްޤަޢިދާ 1441    

                  7 ޖުލައި 2020

07 ޖުލައި 2020
ހޯދާ