މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި އެ މެންބަރުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި، ފިރިކަލުންނާއި އަދި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރީންނަށް 15 އޮގަސްޓް 2020  އިން ފެށިގެން 1 އަހަރުދުވަހަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މި އިޢުލާނާއި އެކު މިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 16 ޖުލައި 2020 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބަރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 1 އަހަރު ދުވަހަށް ހެލްތު   އިންޝިއުރަންސްގެ  ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު

ހެލްތު އިންޝިއުރަންސް  ކަވަރެޖް އަހަރަކަށް (/-14,500ރ ބޮލަކަށް )

 

  • ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ އަދަދު: 7
  • ޑިޕެންޑެންޓުންގެ އަދަދު: 19

ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ

1. ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް:

2. އިންޝިއުރަންސް ކަވަރކުރާ އޮތޯރައިޒްސްޑް މެޑިކަލް ސެންޓަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު:

  ހ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ށ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ

3. ބެނިފިޓްސް: 

     ބެނިފިޓްސް  ތަކުގެ ތަފްސީލް، ފޯރުކޮށް ދެވެންއޮތް އެންމެ ފުޅާމިނަކަށް ( ހޮސްޕިޓަލް ބެނިފިޓްސް، ސަރޖިކަލް ބެނިފިޓްސް، އައުޓް ޕޭޝަންޓް ބެނިފިޓްސް )

  ހ. އެޔަރ ފެޔަރ

  ށ. މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް  ( އަހަރަކަށް  މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްސް ކުރެވޭނެ އަދަދާއި އަދި ދިވެހިރުފިޔާ އިން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްސްގެ އަގު އެނގޭނެހެން )

4. އެކްސްކުލޫޝަންސް:

5. ކްލެއިމް ޕްރޮސީޖަރ:

    ކްލެއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖަރގެ ތަފްސީލް (ފައިސާނުލާ)

6. ކްލެއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަށް:

     ވަކިވަކިން ތަފްސީލްކޮށް ކްލެއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަށް ބަޔާންކުރުން.

7. ޖިއޮގްރެފިކަލް ލިމިޓޭޝަންސް:

     އިންޝިއުރެންސް ކަވަރ ކުރެވޭ ގައުމުތަކުގެ ނަމާއި ކުރެވޭނެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ތަކުގެ ތަފްސީލް.

8. ކޯ-އިންޝުއަރެންސް:

    ކޯ-އިންޝުއަރެންސް ކުރެވޭނެތޯ؟

9. އިތުރު އެހެނިހެން ބެނިފިޓްސްތަށް:

10. ޕްރިމިއަމް ޕަރ ޕާރސަން:

 

ޕްއިންޓްސް ދެވޭނެ އުސޫލު

1. ބެނިފިޓްސް (  އެޔަރފެޔަރ / މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްސް އަދި އަގު )  40 ޕޮއިންޓް

2. ކްލެއިމް ޕްރޮސީޖަރ        30 ޕޮއިންޓް

3. ޖިއޮގްރެފިކަލް ލިމިޓޭޝަންސް    10 ޕޮއިންޓް

4. އިންޝުއަރެންސް ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (ޙިދުމަތް ލިބިދެވުނު ފަރާތުގެ ލެޓާރ ހެޑްގައި)  20 ޕޮއިންޓް

 

ޙާޒިރުވާން ޖެހޭ ތަން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

މަޖީދީމަގު

 ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ފުރިމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

16 ޛުލްޤައިދާ   1441  

7   ޖުލައި    2020   

 

07 ޖުލައި 2020
ހޯދާ