މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
17 ރަށަކަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްސެޓް ހޯދުމަށް

                      އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

   17  ރަށަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްސެޓް ހޯދުމަށް 01 ޖުލައި 2020ގައި ކުރެވުނު އިއުލާން IUL)141-L/141/2020/162)  ގައި މައުލޫމާތު ޝީޓް ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް

މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މި އިއުލާނާ އެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އާދިއްތަ

12 ޖުލައި 2020

11:30

 

      ވީމާ ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

                   15 ޛުލްޤައިދާ  1441

06 ޖުލައި 2020
ހޯދާ