ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ކުލާސްތަކުގައި ޓީވީ ބެހެއްޓުމުގެ

ސްކޫލްގެ ބައެއް ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ޓީވީ ބަހައްޓައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ 02 ވަނަ ދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ ބައެއް ކުލާސްރޫމުތަކުގައި ޓީވީ ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖުލައި 07 އިން 2020 ޖުލައި 09 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2020 ޖުލައި 14 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖުލައި 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކަލާފާނު ސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

15 ޒުލްޤައިދާ         1441

06 ޖުލައި            2020 

06 ޖުލައި 2020
ހޯދާ