ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

 

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ހާނޖިއެޅެމަގުގެ ދެކުނުން، ޕާކްހައުސް ގޯތީގެ އިރުން އިންވެގެން އޮތް ފެބުލްގޯޅި މަގުގައި ހުރި ނަންބަރު 01 އަދި 02 ޖަހާފައިވާ ފުނަގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިފުނަގަހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 14 ޖުލައި 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން އެގަސްތަކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ގަސްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން  )ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 ޖުލައި 2020
ހޯދާ