އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުމާ ގުޅޭ

1 ޖުލައި 2020 އިން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފޮނުވަން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހާޑް ކޮޕީގެ ބަދަލުގައި ދެން ފޮނުވާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

05 ޖުލައި 2020
ހޯދާ