ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު ލައިސަންނަސް އާކުރުމާ ގުޅޭ

އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން މަދުކުރުމަށާއި އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް މި ވަގުތަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރަށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު ލައިސަންސް އާކުރުމަށް ( ގެއްލިގެން، ހަލާކުވެގެން، މުއްދަތުހަމަވެގެން) ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން LL-1 ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާ މި އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް، އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ފޯމު ފޮނުވުމަށް އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 226-E/2020/88 މެސެޖުން ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

                ވީމާ ރަށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު ލައިސަންސް އާކުރުމަށް ( ގެއްލިގެން، ހަލާކުވެގެން، މުއްދަތުހަމަވެގެން) ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން LL-1 ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖުލައި 08 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރައްވާއިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ފުރިހަމަކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބައި ފުރހަމަ ނުކުރެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ފޯމާއެކު ނެގިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، 50 ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕާއި، ކާޑަށް 350 ރުފިޔާއާއި، އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، އެހެނިހެން އަތޮޅެއްގެ ބޭފުޅެއްނަމަ "ރަށުގެ ރައްވެއްސަކު ނޫން މީހަކު ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމުގެ ލިޔުން" ހުށައެޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

05 ޖުލައި 2020
ހޯދާ