މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
17 ރަށަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްސެޓް ހޯދުމަށް

                      އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

     17  ރަށަށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްސެޓް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

     ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މި އިއުލާނާ އެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

09 ޖުލައި 2020

11:30

 

       ވީމާ ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

                    10  ޛުލްޤައިދާ  1441

01 ޖުލައި 2020
ހޯދާ