ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                            ނަންބަރު:  (IUL)434-PRC/434/2020/51

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން


އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ކ.މާލެއާ ދެމެދުގައި

ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަނޑުދަތުރުކުރާނޭ އުޅަނދެއް މިއެޖެންސީއަށް

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)434-A/434/2020/19 (06 ފެބްރުވަރީ 2020) އިޢުލާން،

ކޮވިޑް19އާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހުނު  ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެންމިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި

އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 


      10 ޛުލްޤައިދާ 1441

      01 ޖުލައި 2020

01 ޖުލައި 2020
ހޯދާ