ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                        

                        ނިލަންދޫ

                      ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

                                          ނަންބަރ: IUL)GS-37-B/GS-37/2020/17)   

އިޢްލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަހަލައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރު :(IUL)GS-37-B/GS-37/2020/08  ( 09  ފެބުރުއަރީ  2020 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އަލުން އެކަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

  1. 2020 އޮގަސްޓް 01 އިން 2021 ޖުލައި 31 އަށް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަހަލައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/18 )ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/19 )ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020ޖުލައި 02 ން 2020 ޖުލައި 08 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 9:00 އިން 13:00އަށް 7952909 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވާ، ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2020ޖުލައި 09 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.
  4. ބިޑް ހުށައެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020ޖުލައި 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައެވެ 

 10  ޛުލްޤައިދާ 1441

01    ޖުލައި  2020

 

01 ޖުލައި 2020
ހޯދާ