ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ކަނޑޫދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ.

އިޢުލާން

 

 

ތ. ކަނޑޫދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ.

 

                  ތ. ކަނޑޫދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންކުރި ނަންބަރު (IUL)387/387/2020/33 (15 މާރިޗު 2020)ގެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

                  ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޮށްދިނުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖުލައި 2020 ވަނަދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ބައްލަވައި ގަތުމަށްފަހު 20 ޖުލައި 2020 ވަނަދުވަހު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރީމިޑް މީޓިންގ 09 ޖުލައި 2020 ވަނަދުވަހު 13:00 ގައި މިއިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ. ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓްގެ އަގަކީ -/100 ރުފިޔާއެވެ. ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްދުވަހު 12:00 އާއިހަމައަށް މިއިދާރާއިން ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓް ގަތުމަށް ދައްކާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

                  09 ޛުލްގައިދާ 1441

                  30 ޖޫން    2020 

30 ޖޫން 2020
ހޯދާ