ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު ލައިންސަންސް ކާޑް އާކުރުމާއި ގުޅޭ

އެއްގަމު ލައިސަންސް އާކުރުމަށް ( ގެއްލިގެން، ހަލާކުވެގެން، މުއްދަތު ހަމަވެގެން ) ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން LL-1 ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ، 09 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރައްވާއިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނަވާބައި ފުރިހަމަ ނުކުރެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަނެވެ. ފޯމާއެކު، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

-          ނެގިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ

-          50 ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

-          ކާޑަށް 350 ރުފިޔާ

-          އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ

-          ލައިސަންސް ކާޑް ކޮޕީ

-          އެހެނިހެން އަތޮޅެއްގެ ބޭފުޅެއްނަމަ " ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކުނޫންނަމަ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމުގެ ލިޔުން "

 

                    މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

30 ޖޫން 2020
ހޯދާ