މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއިބެހޭ ޤަވަޢިދު

އިޢުލާން

 

 

ގާނޫނު ނަންބަރު 2015 / 30 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވައިދު ނަންބަރު 2017/R-13 ( ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވައިދު ) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ވާގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ގައި 2017 އިން ފެށިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރު ޝާއިޢު ކުރީމެވެ

03 ޛުލްޤަޢިދާ 1441

25 ޖޫން 2020
ހޯދާ