މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭގެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައިވާ ޓްރެކް ދަނޑުގެ ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

                        އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

   މާލޭގެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައިވާ ޓްރެކް ދަނޑުގެ ކެފޭ މިހާރު ހުރި ގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފައި ކެފޭގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

25 ޖޫން 2020

13:00

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އާދިއްތަ

05 ޖުލައި 2020

12:00

 

   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                     01 ޛުލްގައިދާ 1441

22 ޖޫން 2020
ހޯދާ