މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފަންނު ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ކެންޓީނެއް ހަދައި އެތަނުގައި ކެފޭގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

                        އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

    މާފަންނު ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ކެންޓީނެއް ހަދައި އެތަނުގައި ކެފޭގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާތީ މި މިނިސްޓްރީ އިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ކެފޭ ހަދައި ހިންގުމަށް

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

    ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

25 ޖޫން 2020

13:00

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އާދިއްތަ

05 ޖުލައި 2020

12:30

 

     މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                   01  ޛުލްގައިދާ 1441

22 ޖޫން 2020
ހޯދާ