ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-36

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެމަސައްކަތްތަކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

                       

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-34 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ، އެކަން އިސްލާހުކޮށް، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

     މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

QTY REQUIRED

UNIT

ITEM DESCRIPTION

#

2

Nos

Electrofusion Unit (refer to model MSA 330 on specification sheet)

Brand: Georg Fischer Piping systems *

 

1

2

Nos

Butt Fusion Machine (refer to model TOP 2.0 on specification sheet)

Brand: Georg Fischer Piping systems *

Pipe Diameter range: 160-250-315

2

 

  • Minimum specification for each item has been separately attached to this Iulaan. Please refer to it for further details. Items that do not meet the specification will not be taken in for consideration during the evaluation process.

 Items do not have to be the same brand as shown in specification, similar brands/types that meet specification will be considered as well.

 

  • ·         މި ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ އައިޓަމް ނަންބަރު 1 އަށް ވަކިން އަދި 2 އަކަށް ވަކިންނެވެ. މި ތަކެތި އިވެލުއޭޓް ކޮށް އެވޯޑް ކުރެވޭނީވެސް ވަކިންކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.

    މި ބިޑް ބަލައިގަތުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް:

1-    70%  ހުށަހަޅާ އަގަށް

2-    15%  ތަޖުރިބާ:  (ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައްބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)

3-    15%  ޑެލިވަރީ މުއްދަތު            

   ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 29 ޖޫން 2020 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

22 ޖޫން 2020
ހޯދާ