ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ.ސީ.ސީ.ޔޫ. ނާރާ ގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވަރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯ (އޭ.ސީ.ސީ.ޔޫ) ފަރާތުން އާކިއޮލޮޖިކަލް ސައިޓުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ އޮންލައިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިތަމްރީނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖޫން 28 ގެ ކުރިން މި މަރުކަޒުގެ މެއިލް އެޑްރެހަށް [email protected] މައުލޫމާތު ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

22 ޖޫން 2020
ހޯދާ