އެސް އެމް އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތް 1(އެކެއް)އަހަރު ދުވަހަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ޢުސޫލުން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޖޫން 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އީ-މެއިލް:  [email protected]އަށް އަންދާސީހިސާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާއިރު ރިފަރެންސްގައި "BID SUBMISSION FOR CLEANING SERVICE" މިހެން ޖެއްސެވުމަށްފަހު އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މި ބިޑާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް، ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ބިޑާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3306999 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 ޖޫން 2020
ހޯދާ