ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ކެންޓީން ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

         މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ކެންޓީން ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޖޫން 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ( ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ ) އަށްވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުށްވުން އެދެމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

21 ޖޫން 2020
ހޯދާ