ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް އެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމާ ގުޅޭ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-35

  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް އެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމާ ގުޅޭ

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް އެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ. ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Quantity required

Unit

Item Description

#

1

NOS

Landing Craft Rental charges

-         Capacity: No less than 300 Tons

 

-         Accommodation and Food for 2 Staff from RDC

 

 

-         Trip will take approximately 8 days

(Itinerary attached separately to this Iulaan)

The LC will be required to travel at night and should be properly equipped for the situation.

 

1

 

                            ވީމާ، މިހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 18 ޖޫން 2020 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

16 ޖޫން 2020
ހޯދާ