ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރ.ވަންދޫގައި ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރުފަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެރީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުން

މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ގެނެވޭ އިތުރުކުރުން 1

 

އިޢުލާން ނަންބަރު

WAMCO-LOG/IUL/2020/016

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް

8 ޖޫން 2020

ތަފްސީލް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރ.ވަންދޫގައި ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރުފަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެރީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުން

ޞަފްޙާ:1

 

 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރ.ވަންދޫގައި ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރުފަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެރީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ނަންބަރ:WAMCO-LOG/IUL/2020/016 އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް (ޓީ.އޯ.އާރް) އަށް ގެނެވެނު ބަދަލު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގެ 7 ވަނަ ނުކުތާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު:

7. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް

ޝައުޤު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 15 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް ތިރީގައި މިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.

މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގެ މީޓިންގ ރޫމް (މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު)

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަމްބަރު:  7970898، 3025804

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓު: www.wamco.com.mv

 

ރ. އަތޮޅުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 15 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް ތިރީގައި މިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ރ.ވަންދޫ ވެމްކޯގެ ފެސިލިޓީ އޮފީސް

ފޯނު ނަމްބަރު:  3025827، 97917801

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓު: www.wamco.com.mv

*** 15 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ފަހުން ލިބޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

9 ޖޫން 2020

10 ޖޫން 2020
ހޯދާ