ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ކަނޑޫދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ (މުއްދަތު އިތުރުކުރުން)

އިޢުލާން

 

ތ. ކަނޑޫދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ (މުއްދަތު އިތުރުކުރުން)

 

            ތ. ކަނޑޫދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)387/387/2020/33 (15 މާރިޗު 2020)ގެ އިއުލާނާއި، މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)387/387/2020/36 (18 މާރިޗު 2020)ގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ތާރީޚްތަކަކީ ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަށް ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެން އެއިއުލާނުތަކުގައިވާ ތާރީޚުތައް ތިރީގައި މިދަންނަވާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފީމެވެ.

 

ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކާ އެންމެފަހު ތާރީޚް އަދި ގަޑި

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ތާރީޚް އަދި ގަޑި

16 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު 12:00 އަށް

24 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު 11:00 ގައި

 

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

                  17 ޝައްވާލް 1441

                  09 ޖޫން    2020 

09 ޖޫން 2020
ހޯދާ