ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 01 ޓަނަށްވުރެ މަތީގެ ރަށު ޕިކަޕެއް ގަތުން

އިޢުލާން

 

 

ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 01 ޓަނަށްވުރެ މަތީގެ ރަށު ޕިކަޕެއް ގަތުން

 

                  ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 01 ޓަނަށްވުރެ މަތީގެ ރަށުޕިކަޕެއް ގަންނަން ކުރި ނަންބަރު (IUL)387/387/2020/28 (09 މާރިޗު 2020)ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަނެފައިނުވާތީ، އެޢިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

                  ވީމާ، ރަށުޕިކަޕް ގަނެގެން މިއިދާރާއަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 ޖޫން 2020 ވަނަދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 15 ޖޫން 2020 ވަނަދުވަހު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

                  16 ޝައްވާލް 1441

                  08 ޖޫން    2020 

08 ޖޫން 2020
ހޯދާ