ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކު ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި ޓާސްކް ފޯސްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކުގެ ޚިދުމަތުގެ ގަޑިތައް 01 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 03:00 އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައި ވާކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމަވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ހުއްދައާއި އެހެނިހެން ދަތުރު ތަކުގެ ހުއްދަ އަދި ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކުން ދެމުން ގެންދާ އެހެން ޚިދުމަތްތައް ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކު ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން 6527173 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

31 މޭ 2020
ހޯދާ