ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިއިދާރާއަށް ޕިކަޕު ވިއްކަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މިއިދާރާއިން ދޫކުރާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި 2020 ޖޫން 09 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިޖެހުމަށް ފަހު ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ޕިކަޕުގެ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާހާއި  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު، މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓާއި (www.fncl.gov.mv)،  ފޭސްބުކް ޕޭޖުންވެސް (Faafu Nilandhoo Council Idhaaraa)  އެ ލިއުންތައް ނެގެން ހުންނާނެއެވެ.

08 ޝައްވާލު 1441

31    މޭ  2020

31 މޭ 2020
ހޯދާ