މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓީއާއި ބެހޭ

 

                                                   ނަންބަރު: IUL)285/285/2020/27)

އިޢުލާން

ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓީއާއި ބެހޭ

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނ.ހެނބަދޫ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 ޖޫން 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މި އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު ޚާލިދު (ފޯން: 9573968) އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

  1. މޫނިމާހިޔާ / ނ.ހެނބަދޫ ( އަޙްމަދު ޝިހާމް / މޫނިމާގެ، A202565)

 

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 ޝައްވާލް 1441

30 މެއި 2020

 

 

                                                       އާދަމް ސަމީރު

                                                                  ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

 

 

30 މޭ 2020
ހޯދާ