ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އާންމު ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރުން 1 ޖަނަވަރީ 2021 އަށް ފަސް ކުރެވިފައިވާ ކަން

އިޢުލާން

 

        ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރަމުން ގެންދާ ޓްރާންސްމިޓިންގ ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ މި އޮތޯރިޓީ އިން ކުރި ނަމްބަރު(IUL)165/1/2020/01 އިޢުލާން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

 

         ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާން އިން އާންމު ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރުން 1 ޖަނަވަރީ 2021 އަށް ފަސް ކުރެވިފައިވާ ކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                     _________________

 

27 މޭ 2020
ހޯދާ