ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ މައޫލޫމާތު

 

                 އިޢުލާން

            

                 ގއ. ވިލިނގިލި "ހުވަދުމާގެ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އަދި މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 18 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12.00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ މައޫލޫމާތު:

1- ގޭގެ ނަން :         ހުވަދުމާގެ /ގއ ވިލިނގިލި

2- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:   139-1977

3- ގޭގެ ވެރިފަރާތް:     ޢަލީ ރުޝްދީ  / ހުވަދުމާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި

 

                   27    މެއި  2020

27 މޭ 2020
ހޯދާ