ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް

މިރަށު "ބާނި" ކިޔާ ގޯތީގެ ދެކުނުފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުގައިވާ ހުސްބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހަކީ  ކޮންފަރާތެއްގެ  ރުއްގަހެއްތޯ ބެލުމަށް މިކައުންސިލްއިން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިއެއްވާނަމަ ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެއްދިއުމަށް ނުވަތަ އެރުއްގަހަކީ އެފަރާތުގެ ރުއްގަސްކަން އެގޭނެ ލިޔުމެއް 2020 ޖޫން 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި ދެންނެވި ގޯތިއޮތް ސަރަޙައްދު އެނގޭނެ ޗާޓެއް ތިރީގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.

 

 

 

 

 

 

                                               

22 މޭ 2020
ހޯދާ