މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރީގެ ބޯޓް ޔާޑުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޯޓް ދަވްލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ބޭނުންތޯ ބެލުން

އިޢުލާން

   ކުރީގެ ބޯޓްޔާޑުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޯޓް ދަވުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ބޭނުންތޯ ބެލުން

     ކުރީގެ ބޯޓްޔާޑުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޯޓަކީ ލަކުޑިން ބަނދެ ފައިބަރުކޮށްފައިވާ ބޯޓަކަށް ވިނަމަވެސް ބޯޓް މޫދުގައި އޮންނަތާ ގިނަދުވަސްތަކެއްވެ ހަލާކުވެފައިވާތީ، ބޯޓް ނީލަން ކިއުމަށްޓަކައި މި ބޯޓް ދަވުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތުން ބޯޓް ބޭނުންވާނަމަ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މި އިދާރާއަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

     އަދި ބޯޓްގެ ޙާލަތު ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 6642024 ، 7775438 ފޯނާއި ގުޅުއްވާ ނުވަތަ [email protected] އީމެއިލަށް މެސެޖްކޮށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

     މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

20 މޭ 2020
ހޯދާ