ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ބަދަލު ގެނައުން

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިއިދާރާއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ބޭންކު ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި ގޮތުން ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކަވާއިރު ތަފްސީލް ލިޔުއްވަން ސަމާލްކަން ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބޭންކް ޓްރާންފަރ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރައްވާނީ ތިރީގައިވާ އެކައުންޓަށެވެ.

އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7706 700294 001
އެކަންޓް ނަން: 1304 ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ ރެވެނިއު 1

ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްފަ ކުރުމަށްފަހު ސްލިޕް 7318831 ނަންބަރު ފޯނަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި އިދާރާއަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާ ޤަވައިދުން ދައްކަވަމުން އައި ފަރާތްތަކަށް ކޮވިޑް-19 ބަންދާއި ގުޅިގެން ނުދެއްކިވާ ފައިސާ 31 މެއި 2020 ގެ ނިޔަލަށް ޖުރުމަނާއަކައި ނުލައި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

21 މޭ 2020
ހޯދާ