ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)266/266/2020/46 ( 28 އޭޕްރިލް 2020 ) އިޢުލާންގައި ފިޠުރު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާނީ 25 ރަމަޟާންގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ފިޠުރު ދައްކަމުން ދާތީ، 27 ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާއަށް ދައްކަމުންދާ ފިޠުރު ޒަކާތް، ފިޠުރުގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، ފިޠުރު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 19 އޭޕްރިލް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ( މިރޭ ) 00:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  

19 މޭ 2020
ހޯދާ