މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2020/11 (11 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާއި، (IUL)14-PR/1/2020/12 (12 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާއި، (IUL)14-PR/1/2020/14 (18 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާއި، (IUL)14-PR/1/2020/15 (81 މާރިޗު 2020) ޙަވާލާދީ

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)14-PR/1/2020/11 (11 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާއި،  (IUL)14-PR/1/2020/12 (12 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާއި،  (IUL)14-PR/1/2020/14 (18 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާއި،  (IUL)14-PR/1/2020/15 (81 މާރިޗު 2020) ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

 

ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނެޓްވޯކް އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި ލައިސަންސް ސަޕްލައިކުރުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)14-PR/1/2020/18 (26 މާރިޗު 2020) އިޢުލާން އަދި ނަންބަރު  (IUL)14-PR/1/2020/19 (26 މާރިޗު 2020) އިޢުލާންއިން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ، އަދި ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާތީ، އެ އިއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)14-PR/1/2020/11 (11 މާރިޗު 2020)  އިޢުލާނާއި،  (IUL)14-PR/1/2020/12 (12 މާރިޗު 2020)  އިޢުލާނާއި،  (IUL)14-PR/1/2020/14 (18 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާއި،  (IUL)14-PR/1/2020/15 (81 މާރިޗު 2020) ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

17 މޭ 2020
ހޯދާ